ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 33 2 35 174 1 175 45 45 252 3 255
วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 57 57 21 21 85 85
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 18 18 1 1 26 26
ปวส.ช่างกลเกษตร 8 8 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 12 12 51 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 70 1 71 16 16 104 1 105
ปวส.ไฟฟ้า 18 18 25 1 26 43 1 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 16 16 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 2 10 47 47 8 8 63 2 65
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 8 2 10 8 8 16 2 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 39 39 8 8 47 47
รวมทั้งหมด 33 2 35 174 1 175 45 45 252 3 255