ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 6 21 27 16 24 40 18 21 39 18 22 40 10 2 12 68 90 158
วิทยาศาสตร์ 8 10 18 14 2 16 16 10 26 8 1 9 46 23 69
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 10 18 14 2 16 16 10 26 5 1 6 43 23 66
อุตสาหกรรมเกษตร 6 21 27 8 14 22 4 19 23 2 12 14 2 1 3 22 67 89
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 6 21 27 6 21 27
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 8 14 22 4 19 23 2 12 14 2 1 3 16 46 62
รวมทั้งหมด 6 21 27 16 24 40 18 21 39 18 22 40 10 2 12 68 90 158