ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 57 342 399 73 435 508 57 329 386 46 145 191 35 116 151 268 1,367 1,635
บริหารธุรกิจ 48 212 260 58 253 311 41 202 243 34 69 103 26 55 81 207 791 998
ปวส.การจัดการ 5 21 26 9 24 33 11 11 14 56 70
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 12 14 3 6 9 3 2 5 8 20 28
ปวส.การตลาด 3 14 17 3 22 25 1 3 4 7 39 46
บธ.บ.การจัดการ 9 83 92 14 118 132 14 121 135 7 46 53 6 23 29 50 391 441
บธ.บ.การตลาด 6 44 50 10 51 61 4 44 48 9 15 24 4 11 15 33 165 198
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 23 38 61 19 32 51 23 37 60 18 8 26 12 5 17 95 120 215
บัญชี 4 118 122 11 157 168 12 96 108 5 33 38 2 29 31 34 433 467
ปวส.การบัญชี 3 18 21 3 18 21
บช.บ.การบัญชี 4 118 122 8 139 147 12 96 108 5 33 38 2 29 31 31 415 446
ศิลปศาสตร์ 5 12 17 4 25 29 4 31 35 7 43 50 7 32 39 27 143 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 6 11 2 18 20 2 19 21 5 26 31 4 17 21 18 86 104
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 2 7 9 2 12 14 2 17 19 3 15 18 9 57 66
รวมทั้งหมด 57 342 399 73 435 508 57 329 386 46 145 191 35 116 151 268 1,367 1,635