ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 264 23 287 168 19 187 220 24 244 263 36 299 23 4 27 128 18 146 1,066 124 1,190
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 2 16 31 3 34 23 4 27 8 8 76 9 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 2 16 8 3 11 15 3 18 8 8 45 8 53
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 8 1 9 31 1 32
วิศวกรรมไฟฟ้า 179 16 195 65 2 67 115 7 122 91 4 95 20 3 23 470 32 502
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 97 5 102 62 2 64 95 4 99 80 2 82 10 10 344 13 357
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 28 8 36 3 3 8 2 10 11 2 13 10 3 13 60 15 75
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 54 3 57 12 1 13 66 4 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 43 4 47 54 10 64 42 9 51 74 14 88 75 6 81 288 43 331
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 43 4 47 54 10 64 42 9 51 74 14 88 75 6 81 288 43 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 42 3 45 49 7 56 49 6 55 67 15 82 25 9 34 232 40 272
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 9 5 14 6 2 8 10 10 20 11 6 17 36 23 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 3 45 40 2 42 43 4 47 57 5 62 14 3 17 196 17 213
รวมทั้งหมด 264 23 287 168 19 187 220 24 244 263 36 299 23 4 27 128 18 146 1,066 124 1,190