ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17 31 48 13 23 36 18 20 38 14 19 33 2 1 3 64 94 158
วิทยาศาสตร์ 15 10 25 6 9 15 14 2 16 12 7 19 1 1 48 28 76
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 10 25 6 9 15 14 2 16 12 7 19 1 1 48 28 76
อุตสาหกรรมเกษตร 2 21 23 7 14 21 4 18 22 2 12 14 1 1 2 16 66 82
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 2 21 23 2 21 23
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 7 14 21 4 18 22 2 12 14 1 1 2 14 45 59
รวมทั้งหมด 17 31 48 13 23 36 18 20 38 14 19 33 2 1 3 64 94 158