ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 189 160 349 167 148 315 191 182 373 182 194 376 67 34 101 77 42 119 873 760 1,633
การออกแบบ 48 57 105 52 52 104 63 82 145 66 74 140 19 18 37 248 283 531
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 18 20 38 17 17 34 25 27 52 36 27 63 9 7 16 105 98 203
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 7 23 30 6 16 22 16 32 48 12 29 41 2 2 4 43 102 145
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 21 12 33 27 17 44 22 23 45 18 18 36 8 9 17 96 79 175
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 2 4 2 2 4 4 4 8
เทคโนโลยีศิลป์ 25 29 54 35 23 58 26 31 57 28 41 69 16 9 25 130 133 263
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 16 21 37 24 19 43 19 21 40 12 32 44 13 7 20 84 100 184
ทล.บ.เซรามิก 9 8 17 11 4 15 7 10 17 16 9 25 3 2 5 46 33 79
ศิลปกรรม 65 19 84 43 29 72 56 24 80 46 29 75 21 7 28 231 108 339
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 65 19 84 43 29 72 56 24 80 46 29 75 21 7 28 231 108 339
สถาปัตยกรรม 51 55 106 37 44 81 46 45 91 42 50 92 67 34 101 21 8 29 264 236 500
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 7 2 9 7 2 9
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 12 23 35 12 22 34 12 17 29 11 21 32 21 16 37 7 6 13 75 105 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 39 32 71 25 22 47 34 28 62 31 29 60 46 18 64 7 7 182 129 311
รวมทั้งหมด 189 160 349 167 148 315 191 182 373 182 194 376 67 34 101 77 42 119 873 760 1,633