ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 26 117 143 35 121 156 35 131 166 36 116 152 10 8 18 2 2 4 144 495 639
บริหารธุรกิจ 16 53 69 25 49 74 22 63 85 28 50 78 7 7 14 2 2 100 222 322
บธ.บ.การจัดการ 7 30 37 7 46 53 11 38 49 4 3 7 29 117 146
บธ.บ.การตลาด 4 11 15 6 11 17 1 4 5 1 1 11 27 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 8 22 9 6 15 16 8 24 3 3 6 2 2 44 25 69
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 14 53 67 14 53 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2 2 2 2
บัญชี 5 59 64 7 62 69 11 55 66 4 52 56 1 1 1 1 28 229 257
บช.บ.การบัญชี 5 59 64 7 62 69 11 55 66 4 52 56 1 1 1 1 28 229 257
ศิลปศาสตร์ 5 5 10 3 10 13 2 13 15 4 14 18 2 1 3 1 1 16 44 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 10 3 10 13 2 13 15 4 14 18 2 1 3 1 1 16 44 60
รวมทั้งหมด 26 117 143 35 121 156 35 131 166 36 116 152 10 8 18 2 2 4 144 495 639