ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 679 131 810 551 97 648 371 75 446 288 50 338 84 22 106 37 13 50 2,010 388 2,398
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 96 21 117 87 7 94 69 7 76 53 8 61 10 3 13 315 46 361
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 33 10 43 39 4 43 25 2 27 33 3 36 2 2 132 19 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 8 34 19 1 20 9 4 13 2 4 6 6 3 9 62 20 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 3 40 29 2 31 35 1 36 18 1 19 2 2 121 7 128
วิศวกรรมเครื่องกล 128 4 132 139 2 141 76 1 77 45 45 5 5 6 2 8 399 9 408
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 6 6 2 2 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 38 1 39 35 1 36 3 3 76 2 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 56 3 59 63 1 64 67 1 68 43 43 5 5 6 2 8 240 7 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 242 63 305 163 37 200 121 29 150 87 14 101 15 3 18 9 1 10 637 147 784
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 11 30 18 6 24 1 1 37 18 55
ปวส.ไฟฟ้า 47 16 63 27 7 34 74 23 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 6 28 20 5 25 2 2 44 11 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 77 15 92 59 8 67 62 11 73 38 6 44 6 6 4 4 246 40 286
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 9 48 39 11 50 23 6 29 32 5 37 7 2 9 5 1 6 145 34 179
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 38 6 44 34 11 45 17 3 20 2 1 3 91 21 112
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 107 35 142 72 24 96 49 19 68 49 14 63 37 7 44 19 9 28 333 108 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 60 14 74 26 11 37 9 3 12 4 1 5 99 29 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 47 21 68 46 13 59 40 16 56 45 13 58 37 7 44 19 9 28 234 79 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 106 8 114 90 27 117 56 19 75 54 14 68 17 9 26 3 1 4 326 78 404
ปวส.ช่างโลหะ 22 1 23 21 2 23 11 1 12 1 1 55 4 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 31 4 35 1 1 69 4 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 7 54 38 21 59 44 18 62 53 14 67 17 9 26 3 1 4 202 70 272
รวมทั้งหมด 679 131 810 551 97 648 371 75 446 288 50 338 84 22 106 37 13 50 2,010 388 2,398