ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 679 131 810 551 97 648 371 75 446 288 50 338 84 22 106 37 13 50 2,010 388 2,398
วิศวกรรมเครื่องกล 165 7 172 168 4 172 111 2 113 63 1 64 7 7 6 2 8 520 16 536
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 6 6 2 2 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 38 1 39 35 1 36 3 3 76 2 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 56 3 59 63 1 64 67 1 68 43 43 5 5 6 2 8 240 7 247
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 3 40 29 2 31 35 1 36 18 1 19 2 2 121 7 128
วิศวกรรมไฟฟ้า 275 73 348 202 41 243 146 31 177 120 17 137 17 3 20 9 1 10 769 166 935
ปวส.ไฟฟ้า 47 16 63 27 7 34 74 23 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 11 30 18 6 24 1 1 37 18 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 6 28 20 5 25 2 2 44 11 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 9 48 39 11 50 23 6 29 32 5 37 7 2 9 5 1 6 145 34 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 77 15 92 59 8 67 62 11 73 38 6 44 6 6 4 4 246 40 286
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 38 6 44 34 11 45 17 3 20 2 1 3 91 21 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 33 10 43 39 4 43 25 2 27 33 3 36 2 2 132 19 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 107 35 142 72 24 96 49 19 68 49 14 63 37 7 44 19 9 28 333 108 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 60 14 74 26 11 37 9 3 12 4 1 5 99 29 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 47 21 68 46 13 59 40 16 56 45 13 58 37 7 44 19 9 28 234 79 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 16 148 109 28 137 65 23 88 56 18 74 23 12 35 3 1 4 388 98 486
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 31 4 35 1 1 69 4 73
ปวส.ช่างโลหะ 22 1 23 21 2 23 11 1 12 1 1 55 4 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 7 54 38 21 59 44 18 62 53 14 67 17 9 26 3 1 4 202 70 272
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 8 34 19 1 20 9 4 13 2 4 6 6 3 9 62 20 82
รวมทั้งหมด 679 131 810 551 97 648 371 75 446 288 50 338 84 22 106 37 13 50 2,010 388 2,398