ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 47 29 76 55 30 85 65 34 99 61 39 100 16 6 22 3 3 6 247 141 388
พืชศาสตร์ 28 17 45 35 21 56 30 14 44 1 1 1 1 95 52 147
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 5 2 7 5 2 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 23 15 38 34 21 55 30 14 44 1 1 1 1 89 50 139
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 21 17 38 21 17 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 2 3 1 2 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 15 35 20 15 35
วิทยาศาสตร์ 25 6 31 4 1 5 10 3 13 16 5 21 8 6 14 1 3 4 64 24 88
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3 8 2 1 3 7 4 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 6 31 4 1 5 10 3 13 11 2 13 6 2 8 1 3 4 57 17 74
สัตวศาสตร์และประมง 18 7 25 18 2 20 15 12 27 6 6 57 21 78
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 1 7 6 1 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 6 14 17 2 19 14 9 23 1 1 40 17 57
วท.บ.ประมง 4 4 1 1 1 3 4 5 5 11 3 14
อุตสาหกรรมเกษตร 1 6 7 5 5 10 2 8 10 8 8 1 1 1 1 10 27 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 6 7 5 3 8 2 7 9 7 7 1 1 9 23 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 1 1 1 2 3
รวมทั้งหมด 47 29 76 55 30 85 65 34 99 61 39 100 16 6 22 3 3 6 247 141 388