ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 238 20 258 156 18 174 212 23 235 177 35 212 21 3 24 75 5 80 879 104 983
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 2 15 29 3 32 21 3 24 8 8 71 8 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 2 15 8 3 11 13 3 16 8 8 42 8 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 21 21 8 8 29 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 163 15 178 64 2 66 114 6 120 48 4 52 14 3 17 403 30 433
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 85 5 90 61 2 63 95 4 99 37 2 39 6 6 284 13 297
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 26 7 33 3 3 7 1 8 11 2 13 8 3 11 55 13 68
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 3 55 12 1 13 64 4 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 35 2 37 46 9 55 39 9 48 61 13 74 48 2 50 229 35 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 35 2 37 46 9 55 39 9 48 61 13 74 48 2 50 229 35 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 40 3 43 46 7 53 46 6 52 39 15 54 5 5 176 31 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 9 5 14 6 2 8 10 10 20 1 1 26 17 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 3 43 37 2 39 40 4 44 29 5 34 4 4 150 14 164
รวมทั้งหมด 238 20 258 156 18 174 212 23 235 177 35 212 21 3 24 75 5 80 879 104 983