ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 18 115 133 34 120 154 35 130 165 36 116 152 9 10 19 132 491 623
บริหารธุรกิจ 9 51 60 24 49 73 22 63 85 28 50 78 7 7 14 90 220 310
บธ.บ.การจัดการ 7 30 37 7 46 53 11 38 49 4 3 7 29 117 146
บธ.บ.การตลาด 4 11 15 6 11 17 1 4 5 1 1 11 27 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 13 8 21 9 6 15 16 8 24 3 3 6 41 25 66
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 51 60 9 51 60
บัญชี 5 59 64 7 61 68 11 54 65 4 52 56 1 1 2 28 227 255
บช.บ.การบัญชี 5 59 64 7 61 68 11 54 65 4 52 56 1 1 2 28 227 255
ศิลปศาสตร์ 4 5 9 3 10 13 2 13 15 4 14 18 1 2 3 14 44 58
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 5 9 3 10 13 2 13 15 4 14 18 1 2 3 14 44 58
รวมทั้งหมด 18 115 133 34 120 154 35 130 165 36 116 152 9 10 19 132 491 623