ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 290 641 931 266 687 953 274 570 844 279 696 975 129 244 373 1,238 2,838 4,076
บริหารธุรกิจ 237 417 654 218 440 658 218 280 498 217 418 635 109 123 232 999 1,678 2,677
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 18 30 48 17 37 54 10 28 38 19 46 65 2 12 14 66 153 219
บธ.บ.การจัดการ 37 148 185 33 67 100 54 143 197 9 26 35 133 384 517
บธ.บ.การตลาด 69 149 218 72 108 180 62 109 171 22 15 37 225 381 606
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 16 59 75 17 46 63 20 94 114 11 34 45 64 233 297
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 72 35 107 77 29 106 86 31 117 62 26 88 65 35 100 362 156 518
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 145 346 491 145 346 491
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 2 6 8 2 18 20 4 24 28
บัญชี 23 138 161 24 160 184 24 165 189 24 151 175 15 110 125 110 724 834
บช.บ.การบัญชี 23 138 161 24 160 184 24 165 189 24 151 175 15 110 125 110 724 834
ศิลปศาสตร์ 30 86 116 24 87 111 32 125 157 38 127 165 5 11 16 129 436 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 56 60 19 88 107 22 86 108 3 10 13 48 240 288
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 14 36 50 20 31 51 13 37 50 16 41 57 2 1 3 65 146 211
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 50 66 16 50 66
รวมทั้งหมด 290 641 931 266 687 953 274 570 844 279 696 975 129 244 373 1,238 2,838 4,076