ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 774 148 922 653 130 783 520 89 609 520 124 644 41 25 66 559 67 626 3,067 583 3,650
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 91 31 122 56 30 86 52 14 66 68 24 92 41 25 66 49 5 54 357 129 486
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 16 14 30 17 8 25 16 8 24 22 11 33 13 16 29 6 2 8 90 59 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25 12 37 12 2 14 20 13 33 26 9 35 42 3 45 125 39 164
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 44 11 55 44 11 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 6 37 14 10 24 24 4 28 26 26 2 2 1 1 98 20 118
วิศวกรรมเครื่องกล 132 13 145 153 15 168 88 19 107 121 19 140 177 15 192 671 81 752
ปวส.ช่างยนต์ 28 28 30 30 3 3 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 21 4 25 14 5 19 7 9 16 18 10 28 18 7 25 78 35 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 2 63 96 2 98 67 1 68 93 1 94 87 87 404 6 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 6 25 12 8 20 14 9 23 10 8 18 13 7 20 68 38 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 1 4 1 1 6 1 7 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 248 42 290 226 38 264 209 12 221 166 21 187 186 17 203 1,035 130 1,165
ปวส.ไฟฟ้า 32 1 33 1 1 1 1 34 1 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 23 7 30 50 30 80 9 9 82 37 119
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 113 20 133 92 5 97 79 5 84 53 9 62 35 35 372 39 411
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 8 58 77 3 80 68 6 74 63 8 71 79 11 90 337 36 373
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 3 28 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 62 1 63 50 4 54 24 2 26 136 7 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 27 6 33 27 6 33
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 13 1 14 22 1 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 85 23 108 66 21 87 79 31 110 82 24 106 46 5 51 358 104 462
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 13 16 29 10 14 24 14 18 32 17 11 28 5 1 6 59 60 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 7 79 56 7 63 65 13 78 65 13 78 41 4 45 299 44 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 218 39 257 152 26 178 92 13 105 83 36 119 101 25 126 646 139 785
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 6 6 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 40 8 48 1 1 2 41 9 50
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 114 23 137 64 15 79 47 9 56 50 25 75 48 20 68 323 92 415
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 49 8 57 53 10 63 45 4 49 33 11 44 45 5 50 225 38 263
รวมทั้งหมด 774 148 922 653 130 783 520 89 609 520 124 644 41 25 66 559 67 626 3,067 583 3,650