ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 774 148 922 653 130 783 520 89 609 520 124 644 41 25 66 559 67 626 3,067 583 3,650
วิศวกรรมเครื่องกล 132 13 145 153 15 168 88 19 107 121 19 140 177 15 192 671 81 752
ปวส.ช่างยนต์ 28 28 30 30 3 3 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 21 4 25 14 5 19 7 9 16 18 10 28 18 7 25 78 35 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 6 25 12 8 20 14 9 23 10 8 18 13 7 20 68 38 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 2 63 96 2 98 67 1 68 93 1 94 87 87 404 6 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 1 4 1 1 6 1 7 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 292 53 345 251 50 301 221 14 235 186 34 220 26 9 35 228 20 248 1,204 180 1,384
ปวส.ไฟฟ้า 32 1 33 1 1 1 1 34 1 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 23 7 30 50 30 80 9 9 82 37 119
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 3 28 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 8 58 77 3 80 68 6 74 63 8 71 79 11 90 337 36 373
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 113 20 133 92 5 97 79 5 84 53 9 62 35 35 372 39 411
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 62 1 63 50 4 54 24 2 26 136 7 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 27 6 33 27 6 33
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 44 11 55 44 11 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25 12 37 12 2 14 20 13 33 26 9 35 42 3 45 125 39 164
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 13 1 14 22 1 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 101 37 138 83 29 112 95 39 134 104 35 139 13 16 29 52 7 59 448 163 611
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 16 14 30 17 8 25 16 8 24 22 11 33 13 16 29 6 2 8 90 59 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 13 16 29 10 14 24 14 18 32 17 11 28 5 1 6 59 60 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 7 79 56 7 63 65 13 78 65 13 78 41 4 45 299 44 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 249 45 294 166 36 202 116 17 133 109 36 145 2 2 102 25 127 744 159 903
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 6 6 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 40 8 48 1 1 2 41 9 50
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 49 8 57 53 10 63 45 4 49 33 11 44 45 5 50 225 38 263
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 114 23 137 64 15 79 47 9 56 50 25 75 48 20 68 323 92 415
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 6 37 14 10 24 24 4 28 26 26 2 2 1 1 98 20 118
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 774 148 922 653 130 783 520 89 609 520 124 644 41 25 66 559 67 626 3,067 583 3,650