ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 64 31 95 37 21 58 42 23 65 59 32 91 18 8 26 220 115 335
พืชศาสตร์ 1 1 21 14 35 31 20 51 10 10 62 35 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 21 14 35 31 20 51 10 10 62 34 96
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 33 16 49 18 13 31 51 29 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 4 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 29 16 45 18 13 31 47 29 76
วิทยาศาสตร์ 28 5 33 18 4 22 4 1 5 10 3 13 5 2 7 65 15 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 28 5 33 18 4 22 4 1 5 10 3 13 5 2 7 65 15 80
สัตวศาสตร์และประมง 1 1 12 5 17 16 2 18 3 2 5 31 10 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1 2 1 2 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 5 13 16 2 18 2 1 3 26 8 34
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 3 10 13 1 2 3 5 3 8 2 7 9 4 4 11 26 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 10 13 1 2 3 5 3 8 2 7 9 11 22 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 64 31 95 37 21 58 42 23 65 59 32 91 18 8 26 220 115 335