ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 117 14 131 100 14 114 14 4 18 21 3 24 1 1 14 14 267 35 302
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 92 14 106 77 12 89 14 4 18 21 3 24 1 1 205 33 238
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 3 35 22 5 27 6 4 10 8 3 11 68 15 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 9 37 25 6 31 2 2 6 6 61 15 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 2 34 30 1 31 6 6 7 7 1 1 76 3 79
วิศวกรรมเครื่องกล 25 25 23 2 25 14 14 62 2 64
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 23 2 25 14 14 62 2 64
รวมทั้งหมด 117 14 131 100 14 114 14 4 18 21 3 24 1 1 14 14 267 35 302