ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 200 29 229 228 19 247 154 18 172 184 23 207 132 25 157 898 114 1,012
วิศวกรรมไฟฟ้า 108 10 118 156 14 170 64 2 66 107 8 115 43 7 50 478 41 519
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16 2 18 24 6 30 3 3 7 1 8 14 4 18 64 13 77
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 53 6 59 81 5 86 61 2 63 75 4 79 12 12 282 17 299
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 39 2 41 51 3 54 12 1 13 102 6 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 2 15 9 3 12 22 5 27
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 49 10 59 34 2 36 45 9 54 39 9 48 66 9 75 233 39 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 49 10 59 34 2 36 45 9 54 39 9 48 66 9 75 233 39 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 43 9 52 38 3 41 45 7 52 38 6 44 23 9 32 187 34 221
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 9 5 14 6 2 8 11 9 20 26 16 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 9 52 38 3 41 36 2 38 32 4 36 12 12 161 18 179
รวมทั้งหมด 200 29 229 228 19 247 154 18 172 184 23 207 132 25 157 898 114 1,012