ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 200 29 229 228 19 247 154 18 172 184 23 207 132 25 157 898 114 1,012
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 2 15 17 3 20 30 5 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 2 15 9 3 12 22 5 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 108 10 118 156 14 170 64 2 66 94 6 100 26 4 30 448 36 484
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 53 6 59 81 5 86 61 2 63 75 4 79 12 12 282 17 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16 2 18 24 6 30 3 3 7 1 8 14 4 18 64 13 77
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 39 2 41 51 3 54 12 1 13 102 6 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 49 10 59 34 2 36 45 9 54 39 9 48 66 9 75 233 39 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 49 10 59 34 2 36 45 9 54 39 9 48 66 9 75 233 39 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 43 9 52 38 3 41 45 7 52 38 6 44 23 9 32 187 34 221
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 9 5 14 6 2 8 11 9 20 26 16 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 9 52 38 3 41 36 2 38 32 4 36 12 12 161 18 179
รวมทั้งหมด 200 29 229 228 19 247 154 18 172 184 23 207 132 25 157 898 114 1,012