ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 202 227 20 255 275 43 212 255 36 149 185 9 20 29 133 838 971
บริหารธุรกิจ 8 79 87 9 102 111 30 64 94 23 62 85 9 6 15 79 313 392
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 6 27 33 1 19 20 3 3 7 49 56
บธ.บ.การตลาด 10 24 34 4 21 25 14 45 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 13 27 18 22 40 8 3 11 40 38 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 8 79 87 9 102 111 17 181 198
บัญชี 7 102 109 3 118 121 3 102 105 6 45 51 10 10 19 377 396
บช.บ.การบัญชี 7 102 109 3 118 121 3 102 105 6 45 51 10 10 19 377 396
ศิลปศาสตร์ 10 21 31 8 35 43 10 46 56 7 42 49 4 4 35 148 183
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 20 21 3 19 22 3 3 4 42 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 15 24 4 26 30 9 26 35 4 23 27 1 1 26 91 117
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 1 6 7 4 9 13 5 15 20
รวมทั้งหมด 25 202 227 20 255 275 43 212 255 36 149 185 9 20 29 133 838 971