ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 19 55 74 37 129 166 9 19 28 13 12 25 2 2 78 217 295
บริหารธุรกิจ 16 51 67 34 127 161 6 15 21 11 8 19 1 1 67 202 269
ปวส.การจัดการ 11 11 2 16 18 1 1 2 28 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 8 3 4 7 7 8 15
บธ.บ.การจัดการ 6 15 21 11 8 19 17 23 40
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 5 23 28 6 33 39 11 56 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 7 13 20 23 74 97 30 87 117
ศิลปศาสตร์ 3 4 7 3 2 5 3 4 7 2 4 6 1 1 11 15 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 4 7 3 2 5 3 4 7 2 4 6 1 1 11 15 26
รวมทั้งหมด 19 55 74 37 129 166 9 19 28 13 12 25 2 2 78 217 295