ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 113 14 127 95 14 109 14 4 18 20 3 23 10 10 252 35 287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 88 14 102 76 12 88 14 4 18 20 3 23 198 33 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 2 33 29 1 30 6 6 7 7 73 3 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 29 3 32 22 5 27 6 4 10 8 3 11 65 15 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 9 37 25 6 31 2 2 5 5 60 15 75
วิศวกรรมเครื่องกล 25 25 19 2 21 10 10 54 2 56
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 19 2 21 10 10 54 2 56
รวมทั้งหมด 113 14 127 95 14 109 14 4 18 20 3 23 10 10 252 35 287