ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 322 759 1,081 296 631 927 236 548 784 275 521 796 183 328 511 1,312 2,787 4,099
บริหารธุรกิจ 266 483 749 248 431 679 193 322 515 220 265 485 157 169 326 1,084 1,670 2,754
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 14 22 36 16 21 37 14 36 50 10 26 36 12 21 33 66 126 192
บธ.บ.การจัดการ 28 95 123 34 57 91 17 31 48 79 183 262
บธ.บ.การตลาด 62 103 165 70 106 176 12 12 24 144 221 365
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 16 59 75 16 42 58 20 51 71 52 152 204
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 73 29 102 90 34 124 94 36 130 257 99 356
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 145 393 538 135 336 471 280 729 1,009
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 106 66 172 95 68 163 201 134 335
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1 2 3 2 6 8 2 18 20 5 26 31
บัญชี 21 164 185 21 118 139 22 143 165 24 130 154 19 145 164 107 700 807
บช.บ.การบัญชี 21 164 185 21 118 139 22 143 165 24 130 154 19 145 164 107 700 807
ศิลปศาสตร์ 35 112 147 27 82 109 21 83 104 31 126 157 7 14 21 121 417 538
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 53 57 19 87 106 5 10 15 28 150 178
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 44 55 14 33 47 17 30 47 12 39 51 2 4 6 56 150 206
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 24 68 92 13 49 62 37 117 154
รวมทั้งหมด 322 759 1,081 296 631 927 236 548 784 275 521 796 183 328 511 1,312 2,787 4,099