ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 52 66 118 66 71 137 19 42 61 21 43 64 17 4 21 175 226 401
พืชศาสตร์ 3 4 7 1 3 4 10 4 14 4 12 16 11 11 29 23 52
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3 2 5 1 1 2 7 7 11 3 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 7 2 9 3 11 14 3 3 13 13 26
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 4 5 1 3 4 1 1 3 7 10
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 39 27 66 52 47 99 91 74 165
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 10 3 13 7 11 18 17 14 31
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 29 24 53 45 36 81 74 60 134
สัตวศาสตร์และประมง 8 8 16 15 21 36 3 3 26 29 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 6 8 10 15 25 1 1 13 21 34
วท.บ.ประมง 6 2 8 5 6 11 1 1 12 8 20
อุตสาหกรรมเกษตร 10 35 45 13 21 34 1 30 31 2 10 12 3 4 7 29 100 129
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 33 43 6 19 25 13 13 2 10 12 1 1 18 76 94
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 17 18 1 17 18
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 7 2 9 3 3 10 4 14
รวมทั้งหมด 52 66 118 66 71 137 19 42 61 21 43 64 17 4 21 175 226 401