ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 106 131 50 119 169 28 112 140 20 48 68 9 12 21 132 397 529
บริหารธุรกิจ 18 39 57 39 65 104 17 36 53 15 31 46 5 8 13 94 179 273
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 6 28 2 2 5 6 11 29 12 41
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 18 39 57 17 59 76 12 35 47 47 133 180
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5 1 6 5 1 6
บธ.บ.การจัดการ 8 15 23 2 2 8 17 25
บธ.บ.การตลาด 5 16 21 5 16 21
บัญชี 7 67 74 11 54 65 11 76 87 5 17 22 4 4 8 38 218 256
บช.บ.การบัญชี 7 67 74 11 54 65 11 76 87 5 17 22 4 4 8 38 218 256
รวมทั้งหมด 25 106 131 50 119 169 28 112 140 20 48 68 9 12 21 132 397 529