ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 38 20 58 38 20 58
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 38 20 58 38 20 58
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 38 20 58 38 20 58
รวมทั้งหมด 38 20 58 38 20 58