ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 22 129 151 31 88 119 14 99 113 25 69 94 9 25 34 101 410 511
บริหารธุรกิจ 12 48 60 20 34 54 7 55 62 19 30 49 6 11 17 64 178 242
บธ.บ.การจัดการ 6 21 27 1 10 11 7 31 38
บธ.บ.การตลาด 4 7 11 3 3 7 7 14
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 2 11 2 1 3 11 3 14
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 12 48 60 20 34 54 7 55 62 39 137 176
บัญชี 9 65 74 3 49 52 4 39 43 4 30 34 3 7 10 23 190 213
บช.บ.การบัญชี 9 65 74 3 49 52 4 39 43 4 30 34 3 7 10 23 190 213
ศิลปศาสตร์ 1 16 17 8 5 13 3 5 8 2 9 11 7 7 14 42 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 16 17 8 5 13 3 5 8 2 9 11 7 7 14 42 56
รวมทั้งหมด 22 129 151 31 88 119 14 99 113 25 69 94 9 25 34 101 410 511