ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 249 655 904 274 716 990 266 546 812 206 437 643 261 382 643 1,256 2,736 3,992
บริหารธุรกิจ 202 409 611 225 457 682 221 346 567 168 263 431 219 219 438 1,035 1,694 2,729
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 20 30 50 6 19 25 16 21 37 13 36 49 16 24 40 71 130 201
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 12 40 52 7 27 34 19 67 86
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 60 21 81 136 42 178 196 63 259
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 182 379 561 128 381 509 122 265 387 432 1,025 1,457
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 90 53 143 83 60 143 173 113 286
บธ.บ.การจัดการ 22 65 87 19 63 82 41 128 169
บธ.บ.การตลาด 61 101 162 38 39 77 99 140 239
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1 4 5 3 24 27 4 28 32
บัญชี 12 98 110 20 155 175 19 118 137 17 91 108 29 144 173 97 606 703
บช.บ.การบัญชี 12 98 110 20 155 175 19 118 137 17 91 108 29 144 173 97 606 703
เรียนรวม 1 7 8 1 7 8
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 1 7 8 1 7 8
ศิลปศาสตร์ 34 141 175 29 104 133 26 82 108 21 83 104 13 19 32 123 429 552
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 13 72 85 19 63 82 12 49 61 44 184 228
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 53 57 10 10 20 14 63 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 21 69 90 10 41 51 14 33 47 17 30 47 3 9 12 65 182 247
รวมทั้งหมด 249 655 904 274 716 990 266 546 812 206 437 643 261 382 643 1,256 2,736 3,992