ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 27 191 218 31 215 246 13 144 157 16 84 100 12 59 71 99 693 792
บริหารธุรกิจ 17 103 120 22 137 159 7 34 41 10 25 35 9 27 36 65 326 391
ปวส.การจัดการ 1 8 9 2 13 15 5 5 3 26 29
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 4 10 5 14 19 11 18 29
ปวส.การตลาด 2 9 11 2 3 5 4 12 16
บธ.บ.การจัดการ 6 16 22 2 4 6 8 20 28
บธ.บ.การตลาด 4 9 13 1 1 4 10 14
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 95 111 12 111 123 28 206 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 5 25 30 5 25 30
บริหารธุรกิจ - การตลาด 2 9 11 2 9 11
บัญชี 6 79 85 7 71 78 4 99 103 4 39 43 2 28 30 23 316 339
บช.บ.การบัญชี 6 79 85 7 71 78 4 99 103 4 39 43 2 28 30 23 316 339
ศิลปศาสตร์ 4 9 13 2 7 9 2 11 13 2 20 22 1 4 5 11 51 62
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 9 13 16 16 1 1 2 5 26 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 2 4 6 3 3 2 13 15
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 2 7 9 2 5 7 4 12 16
รวมทั้งหมด 27 191 218 31 215 246 13 144 157 16 84 100 12 59 71 99 693 792