ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 81 5 86 59 15 74 12 2 14 22 22 174 22 196
วิศวกรรมเครื่องกล 33 1 34 25 9 34 2 2 4 19 19 79 12 91
ปวส.ช่างยนต์ 15 15 6 6 17 17 38 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 18 1 19 19 9 28 2 2 4 39 12 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 48 4 52 34 6 40 10 10 3 3 95 10 105
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 8 8 3 3 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 45 4 49 26 6 32 10 10 81 10 91
รวมทั้งหมด 81 5 86 59 15 74 12 2 14 22 22 174 22 196