ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 28 11 39 28 11 39
วิทยาศาสตร์ 28 11 39 28 11 39
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 1 6 5 1 6
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 23 10 33 23 10 33
รวมทั้งหมด 28 11 39 28 11 39