ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 54 9 63 54 9 63
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 54 9 63 54 9 63
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 54 9 63 54 9 63
รวมทั้งหมด 54 9 63 54 9 63