ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 4,079 589 4,668 4,079 589 4,668
วิศวกรรมเครื่องกล 944 97 1,041 944 97 1,041
ปวส.ช่างยนต์ 70 70 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 94 48 142 94 48 142
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 59 36 95 59 36 95
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 23 1 24 23 1 24
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 522 11 533 522 11 533
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 156 156 156 156
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 18 18 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,702 177 1,879 1,702 177 1,879
ปวส.ไฟฟ้า 76 1 77 76 1 77
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 4 38 34 4 38
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 141 18 159 141 18 159
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 94 12 106 94 12 106
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 392 48 440 392 48 440
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 477 29 506 477 29 506
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 289 22 311 289 22 311
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 187 41 228 187 41 228
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 1 11 10 1 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 531 177 708 531 177 708
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 94 68 162 94 68 162
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 71 55 126 71 55 126
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 366 54 420 366 54 420
วิศวกรรมอุตสาหการ 902 138 1,040 902 138 1,040
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 69 69
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 59 59
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 61 12 73 61 12 73
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 213 37 250 213 37 250
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 270 80 350 270 80 350
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 108 7 115 108 7 115
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 122 2 124 122 2 124
รวมทั้งหมด 4,079 589 4,668 4,079 589 4,668