ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 4,079 589 4,668 4,079 589 4,668
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 391 117 508 391 117 508
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 94 68 162 94 68 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 187 41 228 187 41 228
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 108 7 115 108 7 115
วิศวกรรมเครื่องกล 944 97 1,041 944 97 1,041
ปวส.ช่างยนต์ 70 70 70 70
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 23 1 24 23 1 24
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 94 48 142 94 48 142
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 522 11 533 522 11 533
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 156 156 156 156
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 59 36 95 59 36 95
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 18 18 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,513 135 1,648 1,513 135 1,648
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 4 38 34 4 38
ปวส.ไฟฟ้า 76 1 77 76 1 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 141 18 159 141 18 159
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 477 29 506 477 29 506
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 392 48 440 392 48 440
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 94 12 106 94 12 106
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 289 22 311 289 22 311
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 1 11 10 1 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 437 109 546 437 109 546
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 71 55 126 71 55 126
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 366 54 420 366 54 420
วิศวกรรมอุตสาหการ 794 131 925 794 131 925
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 59 59
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 61 12 73 61 12 73
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 270 80 350 270 80 350
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 122 2 124 122 2 124
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 213 37 250 213 37 250
รวมทั้งหมด 4,079 589 4,668 4,079 589 4,668