ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 577 3 580 577 3 580
วิศวกรรมเครื่องกล 200 200 200 200
ปวส.ช่างยนต์ 41 41 41 41
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 146 146 146 146
วิศวกรรมไฟฟ้า 220 3 223 220 3 223
ปวส.ไฟฟ้า 46 2 48 46 2 48
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 174 1 175 174 1 175
วิศวกรรมอุตสาหการ 157 157 157 157
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 30 30 30 30
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 127 127 127 127
รวมทั้งหมด 577 3 580 577 3 580