ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 65 39 104 65 39 104
การออกแบบ 65 39 104 65 39 104
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 64 39 103 64 39 103
ทล.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 65 39 104 65 39 104