ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 290 194 484 290 194 484
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 259 136 395 259 136 395
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 42 43 85 42 43 85
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 16 69 85 16 69 85
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 201 24 225 201 24 225
สหวิทยาการ 31 58 89 31 58 89
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 24 52 76 24 52 76
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 7 6 13 7 6 13
รวมทั้งหมด 290 194 484 290 194 484