ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,086 115 1,201 1,086 115 1,201
วิศวกรรมไฟฟ้า 597 36 633 597 36 633
ปวส.ไฟฟ้า 50 2 52 50 2 52
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 38 1 39 38 1 39
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 8 59 51 8 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 340 8 348 340 8 348
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 1 13 12 1 13
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 1 32 31 1 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 75 15 90 75 15 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 265 46 311 265 46 311
ปวส.ช่างโยธา 20 20 20 20
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 245 46 291 245 46 291
วิศวกรรมอุตสาหการ 224 33 257 224 33 257
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 45 20 65 45 20 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 179 13 192 179 13 192
รวมทั้งหมด 1,086 115 1,201 1,086 115 1,201