ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,086 115 1,201 1,086 115 1,201
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 106 16 122 106 16 122
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 75 15 90 75 15 90
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 1 32 31 1 32
วิศวกรรมไฟฟ้า 491 20 511 491 20 511
ปวส.ไฟฟ้า 50 2 52 50 2 52
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 340 8 348 340 8 348
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 8 59 51 8 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 38 1 39 38 1 39
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 1 13 12 1 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 265 46 311 265 46 311
ปวส.ช่างโยธา 20 20 20 20
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 245 46 291 245 46 291
วิศวกรรมอุตสาหการ 224 33 257 224 33 257
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 45 20 65 45 20 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 179 13 192 179 13 192
รวมทั้งหมด 1,086 115 1,201 1,086 115 1,201