ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 191 563 754 191 563 754
บริหารธุรกิจ 146 307 453 146 307 453
บธ.บ.การจัดการ 41 196 237 41 196 237
บธ.บ.การตลาด 18 47 65 18 47 65
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 87 64 151 87 64 151
บัญชี 28 205 233 28 205 233
บช.บ.การบัญชี 28 205 233 28 205 233
ศิลปศาสตร์ 17 51 68 17 51 68
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 17 51 68 17 51 68
รวมทั้งหมด 191 563 754 191 563 754