ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 285 145 430 285 145 430
พืชศาสตร์ 96 28 124 96 28 124
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 5 5
ปวส.พืชศาสตร์ 12 2 14 12 2 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 79 26 105 79 26 105
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 59 29 88 59 29 88
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 59 29 88 59 29 88
วิทยาศาสตร์ 55 25 80 55 25 80
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1 2
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 4 17 13 4 17
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 41 17 58 41 17 58
สัตวศาสตร์และประมง 67 33 100 67 33 100
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 3 8 5 3 8
วท.บ.สัตวศาสตร์ 46 19 65 46 19 65
วท.บ.ประมง 15 7 22 15 7 22
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 4 5 1 4 5
อุตสาหกรรมเกษตร 8 30 38 8 30 38
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 28 34 6 28 34
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 4 2 2 4
รวมทั้งหมด 285 145 430 285 145 430