ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 17 9 26 51 90 141 53 147 200 26 111 137 17 31 48 47 172 219 211 560 771
บริหารธุรกิจ 17 5 22 46 52 98 44 78 122 21 48 69 11 12 23 19 50 69 158 245 403
บธ.บ.การจัดการ 5 1 6 19 27 46 12 39 51 5 19 24 2 5 7 3 24 27 46 115 161
บธ.บ.การตลาด 7 2 9 11 20 31 9 29 38 5 20 25 4 7 11 2 18 20 38 96 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 5 2 7 16 5 21 23 10 33 11 9 20 5 5 14 8 22 74 34 108
บัญชี 2 2 5 33 38 7 58 65 3 60 63 6 19 25 5 72 77 26 244 270
บช.บ.การบัญชี 2 2 5 33 38 7 58 65 3 60 63 6 19 25 5 72 77 26 244 270
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 23 50 73 23 50 73
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 23 50 73 23 50 73
ศิลปศาสตร์ 2 2 5 5 2 11 13 2 3 5 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 5 5 2 11 13 2 3 5 4 21 25
รวมทั้งหมด 17 9 26 51 90 141 53 147 200 26 111 137 17 31 48 47 172 219 211 560 771