ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 9 5 14 20 16 36 19 17 36 8 15 23 5 5 20 31 51 76 89 165
วิทยาศาสตร์ 8 8 18 9 27 16 4 20 5 4 9 1 1 10 10 20 57 28 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 6 16 9 25 16 4 20 5 4 9 1 1 10 10 20 53 28 81
อุตสาหกรรมเกษตร 1 5 6 2 7 9 3 13 16 3 11 14 4 4 10 21 31 19 61 80
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 1 5 6 2 7 9 3 13 16 3 11 14 4 4 10 21 31 19 61 80
รวมทั้งหมด 9 5 14 20 16 36 19 17 36 8 15 23 5 5 20 31 51 76 89 165