ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 147 5 152 512 80 592 378 82 460 172 46 218 31 11 42 647 111 758 1,887 335 2,222
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 2 18 2 20 65 4 69 74 9 83 9 3 12 98 8 106 266 26 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 15 15 36 2 38 20 2 22 5 1 6 42 4 46 119 9 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 1 1 8 2 10 7 6 13 2 2 4 24 2 26 42 13 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 1 4 21 21 47 1 48 2 2 32 2 34 105 4 109
วิศวกรรมเครื่องกล 44 44 111 3 114 64 64 16 16 6 6 148 2 150 389 5 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 10 16 16 17 17 2 2 1 1 41 41 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 18 18 21 21 1 1 39 1 40 84 1 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 77 3 80 26 26 13 13 5 5 68 1 69 218 4 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 43 1 44 156 32 188 131 37 168 56 9 65 10 6 16 194 44 238 590 129 719
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 5 5 7 9 16 4 3 7 1 1 1 1 25 9 34 42 22 64
ปวส.ไฟฟ้า 13 1 14 9 9 9 1 10 3 3 6 30 8 38 64 13 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 1 4 11 3 14 4 4 2 2 1 1 28 6 34 49 10 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 13 13 54 2 56 57 15 72 24 8 32 3 1 4 60 9 69 211 35 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16 16 43 7 50 21 9 30 11 11 1 1 2 51 12 63 143 29 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 28 10 38 36 10 46 9 9 2 2 81 20 101
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 36 3 39 127 29 156 57 26 83 10 7 17 2 2 4 95 27 122 327 94 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 12 1 13 22 7 29 5 2 7 2 2 1 1 34 13 47 75 24 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 24 2 26 105 22 127 52 24 76 8 7 15 2 1 3 61 14 75 252 70 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 22 1 23 100 14 114 61 15 76 16 21 37 4 4 112 30 142 315 81 396
ปวส.ช่างโลหะ 8 8 15 1 16 5 1 6 1 1 32 2 34 61 4 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 3 3 14 14 14 14 4 2 6 2 2 36 4 40 73 6 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 11 1 12 71 13 84 42 14 56 11 19 30 2 2 44 24 68 181 71 252
รวมทั้งหมด 147 5 152 512 80 592 378 82 460 172 46 218 31 11 42 647 111 758 1,887 335 2,222