ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 22 31 42 111 153 33 126 159 26 88 114 11 41 52 41 138 179 162 526 688
บริหารธุรกิจ 9 18 27 35 70 105 26 71 97 17 42 59 4 10 14 29 60 89 120 271 391
บธ.บ.การจัดการ 13 13 12 48 60 9 49 58 4 18 22 5 5 9 35 44 34 168 202
บธ.บ.การตลาด 2 2 4 3 10 13 2 9 11 3 10 13 1 1 6 14 20 16 46 62
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 3 10 20 12 32 15 13 28 10 14 24 4 4 8 14 11 25 70 57 127
บัญชี 4 4 6 34 40 4 45 49 4 31 35 4 18 22 9 68 77 27 200 227
บช.บ.การบัญชี 4 4 6 34 40 4 45 49 4 31 35 4 18 22 9 68 77 27 200 227
ศิลปศาสตร์ 1 7 8 3 10 13 5 15 20 3 13 16 3 10 13 15 55 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 7 8 3 10 13 5 15 20 3 13 16 3 10 13 15 55 70
รวมทั้งหมด 9 22 31 42 111 153 33 126 159 26 88 114 11 41 52 41 138 179 162 526 688