ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 24 13 37 47 110 157 65 183 248 48 181 229 26 78 104 1 1 210 566 776
บริหารธุรกิจ 19 6 25 38 48 86 50 93 143 37 82 119 14 18 32 1 1 158 248 406
บธ.บ.การจัดการ 5 4 9 14 28 42 18 51 69 7 26 33 2 8 10 1 1 46 118 164
บธ.บ.การตลาด 7 1 8 9 12 21 8 33 41 10 41 51 4 9 13 38 96 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 1 8 15 8 23 24 9 33 20 15 35 8 1 9 74 34 108
บัญชี 1 4 5 6 46 52 7 68 75 5 81 86 7 49 56 26 248 274
บช.บ.การบัญชี 1 4 5 6 46 52 7 68 75 5 81 86 7 49 56 26 248 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 2 6 3 7 10 6 15 21 4 14 18 5 11 16 22 49 71
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 4 2 6 3 7 10 6 15 21 4 14 18 5 11 16 22 49 71
ศิลปศาสตร์ 1 1 9 9 2 7 9 2 4 6 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 9 9 2 7 9 2 4 6 4 21 25
รวมทั้งหมด 24 13 37 47 110 157 65 183 248 48 181 229 26 78 104 1 1 210 566 776