ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 153 5 158 403 34 437 320 43 363 111 30 141 10 5 15 997 117 1,114
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 21 1 22 36 6 42 33 6 39 91 13 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9 9 25 6 31 26 6 32 60 12 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 12 1 13 11 11 7 7 31 1 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 41 41 33 8 41 15 5 20 7 2 9 3 3 6 99 18 117
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 41 41 33 8 41 15 5 20 7 2 9 3 3 6 99 18 117
วิศวกรรมไฟฟ้า 32 1 33 117 6 123 164 7 171 43 5 48 6 6 362 19 381
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 1 29 91 3 94 143 3 146 33 2 35 6 6 301 9 310
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 18 2 20 18 3 21 9 3 12 47 8 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 1 2 1 1 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 7 7 2 1 3 1 1 12 1 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 4 51 135 15 150 48 11 59 11 6 17 1 1 242 36 278
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 47 4 51 134 15 149 48 11 59 11 6 17 1 1 241 36 277
วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 97 4 101 57 14 71 17 11 28 2 2 203 31 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 3 8 4 12 16 8 24 13 6 19 1 1 40 19 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 29 29 89 89 41 6 47 4 5 9 1 1 163 12 175
รวมทั้งหมด 153 5 158 403 34 437 320 43 363 111 30 141 10 5 15 997 117 1,114