ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 16 11 27 27 19 46 21 25 46 12 24 36 10 10 76 89 165
วิทยาศาสตร์ 11 2 13 22 7 29 16 11 27 8 4 12 4 4 57 28 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 2 11 20 7 27 16 11 27 8 4 12 4 4 53 28 81
อุตสาหกรรมเกษตร 5 9 14 5 12 17 5 14 19 4 20 24 6 6 19 61 80
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 5 9 14 5 12 17 5 14 19 4 20 24 6 6 19 61 80
รวมทั้งหมด 16 11 27 27 19 46 21 25 46 12 24 36 10 10 76 89 165