ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 27 4 31 99 33 132 54 39 93 20 29 49 13 14 27 67 35 102 280 154 434
พืชศาสตร์ 11 1 12 41 11 52 29 16 45 10 12 22 7 6 13 98 46 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1 2 2 1 1 5 5
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 7 7 1 1 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 10 1 11 39 11 50 20 16 36 9 12 21 6 6 12 84 46 130
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 55 28 83 55 28 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 12 5 17 12 5 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 43 23 66 43 23 66
วิทยาศาสตร์ 5 2 7 22 9 31 12 4 16 7 5 12 1 2 3 6 1 7 53 23 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 7 2 9 1 1 1 1 10 4 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 2 4 15 7 22 12 3 15 7 2 9 1 1 2 6 1 7 43 16 59
สัตวศาสตร์และประมง 10 1 11 34 2 36 13 13 26 3 8 11 2 1 3 62 25 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 4 3 2 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 10 10 27 27 6 10 16 3 5 8 1 1 2 47 16 63
วท.บ.ประมง 1 1 6 2 8 5 1 6 2 2 11 6 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1 1 1 2
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 2 11 13 6 6 4 4 3 5 8 6 6 12 12 32 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 11 13 6 6 3 3 2 3 5 6 5 11 11 28 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 2 3 1 1 1 4 5
รวมทั้งหมด 27 4 31 99 33 132 54 39 93 20 29 49 13 14 27 67 35 102 280 154 434