ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 58 13 71 172 60 232 164 110 274 67 74 141 19 39 58 6 3 9 486 299 785
พืชศาสตร์ 14 5 19 38 21 59 30 36 66 11 28 39 7 14 21 1 2 3 101 106 207
ปวส.พืชศาสตร์ 8 3 11 4 3 7 3 6 9 2 3 5 3 3 1 1 2 18 19 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 2 8 34 18 52 27 30 57 9 25 34 7 11 18 1 1 83 87 170
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 1 3 2 1 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 1 3 2 1 3
วิทยาศาสตร์ 3 1 4 16 5 21 11 3 14 9 4 13 3 1 4 42 14 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1 4 16 5 21 11 3 14 9 4 13 3 1 4 42 14 56
สัตวศาสตร์และประมง 20 4 24 81 19 100 48 54 102 25 35 60 7 19 26 181 131 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 11 1 12 9 1 10 3 10 13 1 5 6 1 1 2 25 18 43
ปวส.ประมง 2 1 3 12 1 13 4 1 5 4 4 1 2 3 23 5 28
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 2 7 33 12 45 31 35 66 16 23 39 5 14 19 90 86 176
วท.บ.ประมง 2 2 27 5 32 10 8 18 4 7 11 2 2 43 22 65
อุตสาหกรรมเกษตร 21 3 24 37 15 52 75 17 92 22 7 29 2 5 7 3 3 160 47 207
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 1 12 23 1 24 6 6 1 1 52 2 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 1 1 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 2 3 4 14 18 7 14 21 3 6 9 5 5 15 41 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 9 9 21 21 45 45 12 12 2 2 2 2 91 91
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 1 1 2
รวมทั้งหมด 58 13 71 172 60 232 164 110 274 67 74 141 19 39 58 6 3 9 486 299 785