ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 420 29 449 1,329 142 1,471 1,173 226 1,399 495 152 647 172 35 207 36 29 65 3,625 613 4,238
วิศวกรรมเครื่องกล 93 10 103 311 22 333 284 37 321 137 22 159 39 3 42 864 94 958
ปวส.ช่างยนต์ 10 10 39 39 14 14 10 10 2 2 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 13 1 14 29 9 38 27 20 47 9 13 22 78 43 121
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 9 28 27 11 38 11 14 25 3 8 11 3 1 4 63 43 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 10 10 1 1 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 154 2 156 172 3 175 96 1 97 28 1 29 498 7 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 52 52 59 59 8 8 122 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 6 1 7 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 156 12 168 506 49 555 468 64 532 187 40 227 87 8 95 35 29 64 1,439 202 1,641
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 17 17 24 1 25 15 1 16 67 2 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 12 2 14 4 4 1 1 18 3 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 16 3 19 29 4 33 24 12 36 13 7 20 6 1 7 35 29 64 123 56 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 1 18 2 20 30 1 31 2 2 2 1 3 52 5 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 65 2 67 156 16 172 121 20 141 33 3 36 3 3 378 41 419
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 37 1 38 108 2 110 142 10 152 75 15 90 41 2 43 403 30 433
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 19 1 20 101 10 111 68 3 71 23 3 26 3 3 214 17 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 4 19 73 13 86 62 18 80 17 10 27 2 2 4 169 47 216
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 1 16 15 1 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 55 3 58 205 46 251 146 58 204 49 44 93 23 13 36 478 164 642
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 9 9 33 10 43 38 21 59 11 26 37 4 4 91 61 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 1 6 29 17 46 21 22 43 5 11 16 4 5 9 64 56 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 41 2 43 143 19 162 87 15 102 33 7 40 19 4 23 323 47 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 116 4 120 307 25 332 275 67 342 122 46 168 23 11 34 1 1 844 153 997
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 16 16 17 17 15 15 6 6 1 1 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 7 7 18 18 15 15 11 11 1 1 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 10 21 4 25 16 2 18 3 3 50 6 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 39 1 40 125 9 134 70 23 93 13 10 23 1 1 247 44 291
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 2 68 98 16 114 73 34 107 41 25 66 10 9 19 288 86 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 1 3 21 21 33 6 39 19 8 27 1 1 2 76 16 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 19 19 46 46 7 1 8 2 2 75 1 76
รวมทั้งหมด 420 29 449 1,329 142 1,471 1,173 226 1,399 495 152 647 172 35 207 36 29 65 3,625 613 4,238