ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 95 30 125 287 161 448 352 277 629 199 309 508 43 72 115 2 2 978 849 1,827
การออกแบบ 44 16 60 101 66 167 83 116 199 54 125 179 26 42 68 308 365 673
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 23 3 26 43 28 71 35 37 72 22 32 54 15 21 36 138 121 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 2 8 10 16 17 33 16 39 55 18 61 79 5 12 17 57 137 194
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 19 5 24 42 21 63 32 40 72 14 32 46 3 6 9 110 104 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 3 6 3 3 6
เทคโนโลยีศิลป์ 19 5 24 59 47 106 44 54 98 20 24 44 2 3 5 2 2 146 133 279
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 15 4 19 43 35 78 25 38 63 14 16 30 1 3 4 2 2 100 96 196
ทล.บ.เซรามิก 4 1 5 16 12 28 19 16 35 6 8 14 1 1 46 37 83
ศิลปกรรม 18 7 25 55 26 81 104 41 145 57 52 109 6 7 13 240 133 373
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 18 7 25 55 26 81 104 41 145 57 52 109 6 7 13 240 133 373
สถาปัตยกรรม 14 2 16 72 22 94 121 66 187 68 108 176 9 20 29 284 218 502
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2 2 11 11 7 2 9 20 2 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 4 1 5 23 7 30 33 32 65 19 48 67 2 13 15 81 101 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 8 1 9 38 15 53 81 32 113 49 60 109 7 7 14 183 115 298
รวมทั้งหมด 95 30 125 287 161 448 352 277 629 199 309 508 43 72 115 2 2 978 849 1,827