ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 406 45 451 706 109 815 522 114 636 242 49 291 46 16 62 1 1 1,922 334 2,256
วิศวกรรมเครื่องกล 107 2 109 184 2 186 113 2 115 76 2 78 12 1 13 492 9 501
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 24 27 27 28 28 6 6 1 1 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 27 27 28 28 24 1 25 3 3 2 2 84 1 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 2 56 111 1 112 32 1 33 15 15 7 7 219 4 223
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 18 1 19 29 29 52 2 54 2 1 3 103 4 107
วิศวกรรมไฟฟ้า 121 19 140 210 42 252 243 54 297 111 14 125 26 9 35 1 1 711 139 850
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 11 4 15 21 2 23 18 4 22 7 3 10 63 13 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 20 8 28 11 10 21 4 3 7 2 1 3 1 1 38 22 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 10 10 20 6 26 7 2 9 1 1 4 4 42 8 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 9 60 47 8 55 29 11 40 12 12 1 1 2 140 29 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 73 6 79 82 23 105 39 7 46 5 2 7 223 38 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 2 7 30 7 37 39 10 49 11 11 2 2 87 19 106
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 18 1 19 61 3 64 28 2 30 6 3 9 1 1 118 10 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 83 15 98 166 36 202 51 35 86 18 8 26 2 1 3 320 95 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 38 9 47 29 13 42 10 2 12 3 1 4 80 25 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 45 6 51 137 23 160 41 33 74 15 7 22 2 1 3 240 70 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 95 9 104 146 29 175 115 23 138 37 25 62 6 5 11 399 91 490
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 1 31 23 1 24 19 19 6 3 9 1 1 2 79 6 85
ปวส.ช่างโลหะ 23 1 24 29 1 30 11 2 13 2 2 65 4 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 7 47 89 25 114 71 20 91 14 17 31 2 2 216 69 285
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 5 2 7 14 1 15 15 5 20 3 4 7 39 12 51
รวมทั้งหมด 406 45 451 706 109 815 522 114 636 242 49 291 46 16 62 1 1 1,922 334 2,256