ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 406 45 451 706 109 815 522 114 636 242 49 291 46 16 62 1 1 1,922 334 2,256
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9 9 41 4 45 104 4 108 95 9 104 11 8 19 1 1 260 26 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 18 1 19 61 3 64 28 2 30 6 3 9 1 1 118 10 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 5 2 7 14 1 15 15 5 20 3 4 7 39 12 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 18 1 19 29 29 52 2 54 2 1 3 103 4 107
วิศวกรรมเครื่องกล 105 2 107 166 1 167 84 2 86 24 24 10 10 389 5 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 24 27 27 28 28 6 6 1 1 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 27 27 28 28 24 1 25 3 3 2 2 84 1 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 2 56 111 1 112 32 1 33 15 15 7 7 219 4 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 116 19 135 192 41 233 182 51 233 83 12 95 20 6 26 593 129 722
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 20 8 28 11 10 21 4 3 7 2 1 3 1 1 38 22 60
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 11 4 15 21 2 23 18 4 22 7 3 10 63 13 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 10 10 20 6 26 7 2 9 1 1 4 4 42 8 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 73 6 79 82 23 105 39 7 46 5 2 7 223 38 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 9 60 47 8 55 29 11 40 12 12 1 1 2 140 29 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 2 7 30 7 37 39 10 49 11 11 2 2 87 19 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 83 15 98 166 36 202 51 35 86 18 8 26 2 1 3 320 95 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 38 9 47 29 13 42 10 2 12 3 1 4 80 25 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 45 6 51 137 23 160 41 33 74 15 7 22 2 1 3 240 70 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 93 9 102 141 27 168 101 22 123 22 20 42 3 1 4 360 79 439
ปวส.ช่างโลหะ 23 1 24 29 1 30 11 2 13 2 2 65 4 69
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 1 31 23 1 24 19 19 6 3 9 1 1 2 79 6 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 7 47 89 25 114 71 20 91 14 17 31 2 2 216 69 285
รวมทั้งหมด 406 45 451 706 109 815 522 114 636 242 49 291 46 16 62 1 1 1,922 334 2,256