ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 419 29 448 1,329 143 1,472 1,174 225 1,399 496 152 648 173 35 208 36 29 65 3,627 613 4,240
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 26 5 31 127 23 150 133 45 178 47 44 91 3 7 10 336 124 460
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 9 9 33 10 43 38 21 59 11 26 37 4 4 91 61 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 4 19 73 13 86 62 18 80 17 10 27 2 2 4 169 47 216
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 1 3 21 21 33 6 39 19 8 27 1 1 2 76 16 92
วิศวกรรมเครื่องกล 92 10 102 311 22 333 285 37 322 137 22 159 39 3 42 864 94 958
ปวส.ช่างยนต์ 10 10 39 39 14 14 10 10 2 2 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 10 10 1 1 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 1 13 29 9 38 28 20 48 9 13 22 78 43 121
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 154 2 156 172 3 175 96 1 97 28 1 29 498 7 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 52 52 59 59 8 8 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 9 28 27 11 38 11 14 25 3 8 11 3 1 4 63 43 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 6 1 7 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 141 8 149 433 36 469 406 46 452 171 30 201 86 6 92 35 29 64 1,272 155 1,427
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 12 2 14 4 4 1 1 18 3 21
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 17 17 24 1 25 15 1 16 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 16 3 19 29 4 33 24 12 36 13 7 20 6 1 7 35 29 64 123 56 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 37 1 38 108 2 110 142 10 152 75 15 90 41 2 43 403 30 433
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 65 2 67 156 16 172 121 20 141 33 3 36 3 3 378 41 419
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 1 18 2 20 30 1 31 2 2 2 1 3 52 5 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 19 1 20 101 10 111 68 3 71 23 3 26 3 3 214 17 231
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 16 1 17 17 1 18
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 46 3 49 172 37 209 108 36 144 38 18 56 23 9 32 387 103 490
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 1 6 29 17 46 21 22 43 5 11 16 4 5 9 64 56 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 41 2 43 143 20 163 87 14 101 33 7 40 19 4 23 323 47 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 114 3 117 286 25 311 242 61 303 103 38 141 22 10 32 1 1 768 137 905
ปวส.ช่างโลหะ 7 7 18 18 15 15 11 11 1 1 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 10 21 4 25 16 2 18 3 3 50 6 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 16 16 17 17 15 15 6 6 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 2 68 98 16 114 73 34 107 41 25 66 10 9 19 288 86 374
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 19 19 46 46 7 1 8 2 2 75 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 39 1 40 125 9 134 70 23 93 13 10 23 1 1 247 44 291
รวมทั้งหมด 419 29 448 1,329 143 1,472 1,174 225 1,399 496 152 648 173 35 208 36 29 65 3,627 613 4,240