ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 419 29 448 1,329 143 1,472 1,174 225 1,399 496 152 648 173 35 208 36 29 65 3,627 613 4,240
วิศวกรรมเครื่องกล 92 10 102 311 22 333 285 37 322 137 22 159 39 3 42 864 94 958
ปวส.ช่างยนต์ 10 10 39 39 14 14 10 10 2 2 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 1 13 29 9 38 28 20 48 9 13 22 78 43 121
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 9 28 27 11 38 11 14 25 3 8 11 3 1 4 63 43 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 10 10 1 1 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 154 2 156 172 3 175 96 1 97 28 1 29 498 7 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 52 52 59 59 8 8 122 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 6 1 7 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 156 12 168 506 49 555 468 64 532 188 40 228 88 8 96 35 29 64 1,441 202 1,643
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 17 17 24 1 25 15 1 16 67 2 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 12 2 14 4 4 1 1 18 3 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 16 3 19 29 4 33 24 12 36 13 7 20 6 1 7 35 29 64 123 56 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 1 18 2 20 30 1 31 2 2 2 1 3 52 5 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 65 2 67 156 16 172 121 20 141 33 3 36 3 3 378 41 419
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 37 1 38 108 2 110 142 10 152 75 15 90 41 2 43 403 30 433
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 19 1 20 101 10 111 68 3 71 23 3 26 3 3 214 17 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 4 19 73 13 86 62 18 80 17 10 27 2 2 4 169 47 216
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 16 1 17 17 1 18
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 55 3 58 205 47 252 146 57 203 49 44 93 23 13 36 478 164 642
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 9 9 33 10 43 38 21 59 11 26 37 4 4 91 61 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 1 6 29 17 46 21 22 43 5 11 16 4 5 9 64 56 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 41 2 43 143 20 163 87 14 101 33 7 40 19 4 23 323 47 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 116 4 120 307 25 332 275 67 342 122 46 168 23 11 34 1 1 844 153 997
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 16 16 17 17 15 15 6 6 1 1 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 7 7 18 18 15 15 11 11 1 1 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 10 21 4 25 16 2 18 3 3 50 6 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 39 1 40 125 9 134 70 23 93 13 10 23 1 1 247 44 291
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 2 68 98 16 114 73 34 107 41 25 66 10 9 19 288 86 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 1 3 21 21 33 6 39 19 8 27 1 1 2 76 16 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 19 19 46 46 7 1 8 2 2 75 1 76
รวมทั้งหมด 419 29 448 1,329 143 1,472 1,174 225 1,399 496 152 648 173 35 208 36 29 65 3,627 613 4,240