ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 21 18 39 74 46 120 91 61 152 53 43 96 27 14 41 266 182 448
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 16 10 26 68 29 97 85 48 133 51 36 87 25 12 37 245 135 380
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 12 3 15 50 5 55 69 7 76 44 9 53 24 1 25 199 25 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 2 3 5 3 16 19 4 23 27 4 14 18 10 10 13 66 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 4 6 15 8 23 12 18 30 3 13 16 1 1 2 33 44 77
สหวิทยาการ 5 8 13 6 17 23 6 13 19 2 7 9 2 2 4 21 47 68
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 4 5 1 1 1 5 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 8 13 5 13 18 6 12 18 2 7 9 2 2 4 20 42 62
รวมทั้งหมด 21 18 39 74 46 120 91 61 152 53 43 96 27 14 41 266 182 448